بابا بی خیال

هرچی جالب باشه می نویسم

شکلک نوشتاری

  1.   
  2. <pre>     _.--""--._   
  3.    ."          ".   
  4.   | .   `      ` |   
  5.   \(            )/   
  6.    \)__.    _._(/   
  7.    //   >..<   \\   
  8.    |__.' vv '.__/   
  9.       l'''"''l   
  10.       \_    _/   
  11.  _      )--(     _   
  12. | '--.__)--(_.--' |   
  13.  \ |`----''----'| /   
  14.   ||  `-'  '--' ||   
  15.   || `--'  '--' ||   
  16.   |l `--'--'--' |l   
  17.  |__|`--'  `--'|__|   
  18.  |  |    )-(   |  |   
  19.   ||     )-(    \||   
  20.   || __  )_(  __ \\   
  21.   ||'  `-   -'  \ \\   
  22.   ||\_   `-'   _/ |_\   
  23.  /_\ _)J-._.-L(   /`-\   
  24. |`- I_)O /\ O( `--l\\\|   
  25. ||||( `-'  `-') .-' |||   
  26.  \\\ \       / /   ///   
  27.     \ \     / /   
  28.      \ \   / /   
  29.      /  \ /  \   
  30.      |_()I()._|   
  31.      \   /\   /   
  32.       | /  \ |   
  33.       | |   \ \   
  34.       | |    \ \   
  35.       | |     \ \   
  36.       | |-nabis\ \_   
  37.       | |      /-._\   
  38.      |.-.\    //.-._)   
  39.       \\\\   ///   
  40.        \\\\-'''pre>  
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم اردیبهشت 1388ساعت 10:33 AM  توسط بی خیال  |