بابا بی خیال

هرچی جالب باشه می نویسم

شکلک نوشتاری

 1.   
 2. <pre>     _.--""--._   
 3.    ."          ".   
 4.   | .   `      ` |   
 5.   \(            )/   
 6.    \)__.    _._(/   
 7.    //   >..<   \\   
 8.    |__.' vv '.__/   
 9.       l'''"''l   
 10.       \_    _/   
 11.  _      )--(     _   
 12. | '--.__)--(_.--' |   
 13.  \ |`----''----'| /   
 14.   ||  `-'  '--' ||   
 15.   || `--'  '--' ||   
 16.   |l `--'--'--' |l   
 17.  |__|`--'  `--'|__|   
 18.  |  |    )-(   |  |   
 19.   ||     )-(    \||   
 20.   || __  )_(  __ \\   
 21.   ||'  `-   -'  \ \\   
 22.   ||\_   `-'   _/ |_\   
 23.  /_\ _)J-._.-L(   /`-\   
 24. |`- I_)O /\ O( `--l\\\|   
 25. ||||( `-'  `-') .-' |||   
 26.  \\\ \       / /   ///   
 27.     \ \     / /   
 28.      \ \   / /   
 29.      /  \ /  \   
 30.      |_()I()._|   
 31.      \   /\   /   
 32.       | /  \ |   
 33.       | |   \ \   
 34.       | |    \ \   
 35.       | |     \ \   
 36.       | |-nabis\ \_   
 37.       | |      /-._\   
 38.      |.-.\    //.-._)   
 39.       \\\\   ///   
 40.        \\\\-'''pre>  
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم اردیبهشت ۱۳۸۸ساعت 10:33 AM  توسط بی خیال  |